Osaamisen arviointi, arvioinnista päättäminen ja arvioinnin oikaiseminen

Osaamisen arviointi
Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa tutkinnon suorittajan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen. Tutkinnon suorittajan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioijat, jotka on perehdytetty arviointitehtävään, arvioivat tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajan osaamista hänelle laaditun henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaisesti. Arvioinnin tulee olla suunnitelmallista, ja sen tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Jatkuvan arvioinnin periaatetta ei ole näyttötutkintojärjestelmässä. Ennen tutkintotilaisuuden aloittamista tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan.

Arvioinnista päättäminen
Näyttötutkinnon järjestäjä valitsee arvioijat ja perehdyttää heidät arviointitehtävään näyttötutkintojen järjestämissopimuksen mukaisesti. Arvioijat päättävät arvioinnista tutkinnon osittain sen jälkeen, kun osaamisen arviointi on tehty kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Arviointipäätös tehdään arvioinnissa syntyvän arviointiaineiston pohjalta. Arviointiaineisto koostuu tutkintosuoritusten arvioinneista. Lisäksi arviointiaineistoon liitetään tarvittaessa:

1) tutkinnon suorittajan laatimat ja arvioidut asiakirjat, jotka on mainittu tutkinnon perusteissa,
2) kopiot erillispätevyyksien suorittamista koskevista todistuksista, jos ao. erillispätevyyksien suorittamista edellytetään tutkinnon perusteissa, ja
3) tutkintosuorituksia täydentävät dokumentit tilanteessa, jossa käytännön työtehtävät eivät kata kaikkia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Itsearviointi voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti tutkintotilaisuuden päätyttyä.

Tutkinnon suorittajan itsearviointi voidaan tarvittaessa liittää arviointiaineistoon.

Näyttötutkinnon järjestäjä dokumentoi tutkinnon osan arviointipäätöksen näyttötutkintojen järjestämissopimuksen mukaisesti. Arvioijat allekirjoittavat tutkinnon osan arviointipäätöksen. Tutkinnon suorittaja voi allekirjoittaa arviointipäätöksen tiedoksi saaneena, jolloin hänellä on myös mahdollisuus saada tietoonsa arviointipäätöksen perustelut. Tutkinnon suorittajalle annettava palaute arvioinnista on osa hyvää arviointiprosessia. Palaute voidaan antaa tutkinnon suorittajalle esimerkiksi arviointipäätöksen tekemisen jälkeen. Näyttötutkinnon järjestäjä toimittaa todistusten mukana tutkintotoimikunnalle näyttötutkinnon ja tutkinnon osan arviointipäätöstä koskevat tiedot, joista on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998, 18 a §). Näyttötutkinnon järjestäjä toimittaa tiedot tutkinnon suorittajasta, suoritettavasta tutkinnosta, tutkinnon osasta, osaamisalasta, tutkinnon suorittamisesta ja tutkintotilaisuudesta Opetushallituksen ohjeistamalla tavalla. Näyttötutkinnon ja tutkinnon osan arviointipäätöstä koskevien tietojen ja todistusten toimittamisesta tutkintotoimikunnalle sovitaan näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa.

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Perustutkinnon tutkinnon osa arvioidaan asteikolla 1-3.


Arvioinnin oikaiseminen
Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa. Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisemista arvioinnista päättäneiltä arvioijilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittajalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa.

Näyttötutkinnon järjestäjän tulee selvittää tutkinnon suorittajalle oikaisumenettely ennen tutkintotilaisuutta. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista dokumenteista sekä arviointia suoritettaessa käytetyistä tai asiaa ratkaistaessa käytettävistä muista asiakirjoista (esim. arvioijien arvioinnit ja arviointipäätös).

Tutkinnon suorittaja voi vaatia tutkintotoimikunnalta kirjallisesti oikaisua päätöksestä, jonka arvioijat ovat tehneet koskien arvioinnin oikaisemista. Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos tutkintotoimikunta katsoo, että arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen, määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää näyttötutkinnon järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Uudella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että arvioijat kokoontuvat uudelleen keskustelemaan tutkintosuoritusten arvioinnista, kuulevat tutkinnon suorittajaa ja tekevät uuden arviointipäätöksen. Tutkintotoimikunta päättää arvioinnin oikaisusta.

Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (itseoikaisu).

Arvioijat
Arvioinnin toteuttavat näyttötutkinnon järjestäjän nimeämät arvioijat, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa ja joilla on riittävä suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammattitaito ja riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin. Jos tutkintosuoritus liittyy alaan, jolla toimitaan tyypillisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana, voi itsenäisten ammatinharjoittajien edustaja korvata työnantaja- tai työntekijäarvioijan. Jos suoritettava tutkinto tai tutkinnon osa liittyy alaan, jolla työntekijäedustus ei ole mahdollinen, arvioijat edustavat työnantajia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia ja opetusalaa. Vähintään yhden arvioijista tulee olla suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen. Arvioijat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain 27–29 §:ssä säädetään. Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen.

Arvioijien kriteerit on määritelty laissa ja näyttötutkintojen järjestämissopimuksen 4 §:ssä. Lisäksi näyttötutkinnon järjestäjä voi toimittaa arvioijaluettelon näyttötutkintojen järjestämissopimushakemuksen liitteenä tutkintotoimikunnalle tai ylläpitää arvioijaluetteloa Optima-kokousalustalla. Näyttötutkinnon järjestäjä vastaa siitä, että tutkintotoimikunta saa tiedot arvioijista järjestämissopimuksessa sovitulla tavalla.

Arvioijien perehdyttäminen
Näyttötutkinnon järjestäjä sitoutuu näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa perehdyttämään arvioijat tehtäväänsä. Tämän lisäksi arvioijat tulee perehdyttää etukäteen kuhunkin yksittäiseen tutkintotilaisuuteen. Perehdyttämisen tulee painottua tutkintokohtaisiin arviointikysymyksiin, erityisesti tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan ja käytettäviin arviointilomakkeisiin.

Arvioijina toimivien henkilöiden perehdyttämisen, arviointitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen tavoitteena on:
- taata näyttötutkinnon suorittajille oikeudenmukainen ja ammattitaitoinen arviointi
- lisätä tutkintotilaisuuksissa toimivien arviointiosaamista
- vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia näyttötutkinnon järjestäjien ja työelämän edustajien välillä
- kehittää näyttötutkintojärjestelmää laadullisesti.

Näyttötutkinnon järjestäjän vastuulla on perehdyttää riittävä määrä arvioijia tutkinnon suorittajien määrään nähden. Perehdyttämisen tulee olla säännöllistä ja systemaattista. Näyttötutkintojärjestelmässä ja kyseisen näyttötutkinnon perusteissa tapahtuvista muutoksista tulee tiedottaa arvioijille riittävän tarkasti.

Arvioinnin opas

Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien, työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien käyttöön. Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista.

Nayttotutkinnot.fi -portaalia ylläpitää Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR © 2017