Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 06-01-2016 17:50:31

Näyttötutkinnon järjestäjä

Hei!

Olen kiinnostunut järjestämään näyttötutkinto koulutusta myynnin ammattitutkinnosta.
Mihin voin olla yhteydessä ja kysyä lisää mahdollisuuksista toimia järjestäjänä?

Poissa

#2 07-01-2016 09:33:09

kykkis
Moderator

Re: Näyttötutkinnon järjestäjä

Hei

Ammatillista aikuiskoulutusta ohjaa laki:

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998/631 ja (2014/788)
Löytyy noilla numeroilla Finlexistä, www.finlex.fi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää koulutuksen järjestämisluvat.

Laissa sanotaan mm. seuraavaa:

Koulutuksen järjestäjät

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitokselle luvan ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisestä näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen järjestämiseen säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:ssä. (12.8.2011/952)

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta voidaan, sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion oppilaitoksessa.

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, valtakunnallisissa ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa ja muissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutuksena. Koulutusta voidaan järjestää myös pääasiassa koulutuksen järjestäjän tai sen jäsenyhteisön toiminnan harjoittamiseksi tarvittavaa ammatillista lisäkoulutusta järjestävässä ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa.

5 §

Koulutuksen järjestämislupa

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja että luvan hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Luvassa määrätään koulutustehtävä, joka sisältää tarpeelliset määräykset opetuskielestä, koulutusaloista, näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien sekä oppisopimusten määrästä ja erityisestä koulutustehtävästä sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävästä ja muista koulutuksen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista. (9.12.2005/1013)

Järjestämisluvan muuttamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö voi ilman hakemustakin muuttaa koulutustehtävää sekä muita määräyksiä, jos koulutustarjonta merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista. Ministeriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestämislupaa opiskelijatyövuosien tai oppisopimusten määrän osalta, jos koulutuksen järjestäjä on järjestänyt koulutusta olennaisesti järjestämisluvan mukaista määrää vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa koulutuksen järjestämistä koskevan luvan, jos lisäkoulutusta ei enää järjestetä tai koulutus ei täytä 1 momentissa luvan myöntämiselle muutoin säädettyjä edellytyksiä taikka jos koulutus järjestetään muutoin vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Ennen luvan peruuttamista opetus- ja kulttuuriministeriön on varattava tarvittaessa järjestäjälle tilaisuus puutteen poistamiseen. (12.8.2011/952)

Koulutuksen järjestämisestä ja toiminnan lopettamisesta valtion oppilaitoksessa päättää ministeriö noudattaen soveltuvin osin, mitä 1–3 momentissa säädetään.

Eli vastausta edelleen.
Kuka tahansa ei voi järjestää näyttötutkintokoulutusta. Voit tietenkin olla yhteydessä johonkin koulutuksen järjestäjään ja sopia heidän kanssaan, että toimit heidän organisaatiossaan kouluttajana/opettajana jne.
Tuo laki ja koulutuksen järjestämislupa tarkoittaa tietenkin niitä tahoja, jotka saavat valtion tukea/rahoitusta kyseiseen toimintaansa.

Yksityinen yritys tai henkilö voi tietenkin järjestää koulutusta, mutta siihen ei voi käyttää ja hyödyntää valtion rahoitusta. Eli toimii omalla rahoituksellaan.
Eikä tietenkään voi silloin järjestää myöskään varsinaisia näyttötutkintoja, joka vaatii myös tutkintotoimikunnan kanssa sovittua näyttötutkinnon järjestämislupaa.

Suosittelen toimimaan kouluttajana yhteistyössä, jonkin koulutusorganisaation kanssa.

Poissa

Laudan alaosa