Näyttötutkintojen järjestämisen prosessi

Hallinnolliset tehtävät ennen toimintaa

Näyttötutkintojen järjestäjäksi aikova organisaatio voi olla laissa määritelty koulutuksen järjestäjä (631/1998, 4 §) ja tarvittaessa muu sellainen yhteisö tai säätiö, jolla riittävä asiantuntemus näyttötutkintojen järjestämiseen (631/1998 7 §). Tutkintotoimikunta sopii tällaisen organisaation kanssa näyttötutkinnon järjestämisestä. Järjestämissopimuksen sisältö ja muoto on määrätty opetushallituksen määräyksessä (Näyttötutkintojen järjestämissopimus 2012:25).

Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma

Voidakseen sopia järjestämissopimuksen tulevan järjestäjän on suunniteltava ja organisoitava näyttötutkintotoimintansa ja dokumentoitava se Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan (ks. em. opetushallituksen määräys 2012:25). Suunnitelma on myös määrämuotoinen. Järjestämissuunnitelman kohdassa 13b selvitetään ALVAR näyttötutkintoaineistojen käyttö tutkinnon suorittamisessa.

Yhteistyö työpaikkojen kanssa

Suunnitteluvaiheessa tulee verkostoitua ko. toimialan työpaikkojen kanssa. Suunnittelutyö tehdään käyttäen hyväksi työpaikoilta saatavaa asiantuntemusta. Lisäksi on sovittava konkreettisesti työelämän kanssa työpaikoista, jossa ammattitaito osoitetaan ja valittava työpaikoilta arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan järjestämissuunnitelman liitteenä.

Näyttötutkintojen järjestämissopimus

Järjestämissuunnitelma arvioijatietoineen toimii näyttötutkinnon järjestämissopimuksen liitteenä. Varsinaisessa sopimuksessa sovitaan asioista, jotka ovat luettavissa ammatillisen aikuiskoulutuksen asetuksessa (812/1998 5 §). Tutkintotoimikunnan kanssa sovitaan ALVARin näyttötutkintoaineistojen käyttämisestä.

Järjestämisedellytysten selvitys

Tutkintotoimikunta voi em. dokumenttien lisäksi tutkia eri tavoin näyttötutkinnon järjestäjäksi aikovan organisaation asiantuntemusta ja muita edellytyksiä toimia näyttötutkinnon järjestäjänä. Tutkintotoimikunta voi esim. pyytää opetushallitukselta selvitystä tulevan toimijan kelpoisuudesta.

Näyttötutkintomestarit

Näyttötutkinnon järjestäjän henkilökunnan asiantuntemusta järjestää näyttötutkintoja voi oleellisesti parantaa kouluttamalla avainhenkilöstö näyttötutkintomestareiksi.

Rahoitusmahdollisuudet

Näyttötutkintojen järjestämisen ja tutkintoihin liittyvän valmistavan koulutuksen rahoituspohja tulee myös selvittää ja varmistaa ennen operatiiviseen toimintaan ryhtymistä (rahoitusasiasta on oma selvityksensä kohdassa Rahoitusmahdollisuudet).


Ja sitten toimeksi

Markkinointi, tiedotus ja neuvonta

Kun järjestämissopimus on solmittu, voidaan aloittaa näyttötutkinnosta ja sen valmistavasta koulutuksesta tiedottaminen. Tiedotus tulee kohdentaa myös niille potentiaalisille tutkinnon suorittajille, jotka tulevat suorittamaan näyttötutkinnon suoraan työelämästä ilman valmistavaa koulutusta tai joltakin osin ilman valmistavaa koulutusta. Tiedottamisyhteistyötä tehdään sekä itsenäisesti että myös aikuiskoulutusta hankkivien viranomaisten, kuten työvoimaviranomaisten ja oppisopimusviranomaisten kanssa.

Henkilökohtaistaminen

Jokaisen näyttötutkintoon tai sen valmistavaan koulutukseen hakeutuneen kanssa aloitetaan henkilökohtaistaminen. Henkilökohtaistamisen järjestäminen velvoitetaan koulutuksen järjestäjälle. Usein näyttötutkintotoiminnassa sama organisaatio toimii sekä näyttötutkinnon että koulutuksen järjestäjänä. Henkilökohtaistamisessa on toimittava siitä annetun määräyksen mukaan niin, että hakeutuneet saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta ja muita yhteisesti sovittuja tukimuotoja ja palveluja (Henkilökohtaistamismääräys OPH 2006). Henkilökohtaistaminen tarkoittaa asioiden sopimista tutkinnon suorittajan kanssa kolmesta asiasta ja vaiheesta: näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Asiat dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan kukin omalle kohdalleen. Usein asiakirjapohja suunnitellaan valmiiksi lomakkeeksi.

Pääkohdat vaiheittain:
Hakeutumisvaiheen tarkoituksena on selvittää näyttötutkintoa suorittamaan tulevan yleiset lähtökohdat, tunnistaa hänen aikaisempi ja nykyinen osaamisensa sekä saada selville ohjauksen tai muun tuen tarve. Hakeutumisvaihe toimii myös neuvonta- ja opastustilaisuutena, jossa perehdytetään tutkinnon suorittaja näyttötutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin perusteisiin ja erilaisiin mahdollisuuksiin osoittaa ammattitaito. Siinä verrataan hänen nykyistä osaamistaan ammattitaitovaatimuksiin ja punnitaan nykyisen työpaikan ja tehtävän soveltuvuutta toimia tutkintosuoritusten toteuttamispaikkana. Nykyisen osaamisen tunnistamisessa käytetään erilaisia menetelmiä, asiantuntijoita ja hakeutujan itsearviointia. Tunnistamisessa käytetään hyväksi hakeutujan esittämiä opinto-, työ- ja muita todistuksia.

Hakeutumisvaiheen johtopäätöksinä sovitaan, miltä osin hakeutujalla on ammattitaitoa, joka voidaan ehdottaa suoraan tunnustettavaksi (hyväksyttäväksi), miltä osin hakeutujalla on sellaista saavutettua ammattitaitoa, joka voidaan osoittaa suoraan tutkintotilaisuudessa, ja miltä osin ammattitaitoa pitää kehittää ja hankkia lisää.

Hakeutumisvaiheen tärkeät asiat ja johtopäätökset kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan.

Tutkinnon suorittaminen

Tässä vaiheessa laaditaan tutkinnon suorittajalle henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Välttämättömiä tietoja suunnitelmaan ovat:

- työpaikka, jossa tutkintosuoritukset tehdään. Voi olla myös oppilaitos, jos asia on näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa perusteltu
- vastuualue ja tehtävä, jossa suoritukset tehdään
- varsinainen työ tai työprosessi, joka on keskeinen ja välttämätön tutkintosuorituksessa
- työkoneet, laitteet, tarvikkeet ja raaka-aineet ym. jotka työprosessissa tarvitaan
- työprosessiin liittyvät tilanteet asiakkaiden, työnjohdon, työntekijöiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa
- kirjalliset materiaalit, joita tutkintosuorituksessa käytetään tai tuotetaan
- ajankohdat, milloin tutkintotilaisuudet toteutetaan
- arvioija/arvioijat, jotka arvioivat tutkintosuorituksen

Tutkinnon suorittamissuunnitelmaan kirjataan myös esitykset osoitetusta ammattitaidosta, joka on sovittu hakeutumisvaiheessa.

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Tutkinnon suorittajalle laaditaan suunnitelma siitä, miten ja milloin hän hankkii hakeutumisvaiheessa selvitetyn puuttuvan ammattitaidon, jonka hän tarvitsee tutkinnon suorittamiseksi. Hän voi hankkia sen osallistumalla valmistavaan koulutukseen, työssä oppien, itseopiskellen tai jollakin muulla tavalla. Henkilökohtaistamisessa suunnitellaan hänelle sopivin tapa hankkia tarvittava ammattitaito.

Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja pidetään ajan tasalla tarkistamalla sitä säännöllisesti ohjaustilanteissa. Määräyksen mukaan suunnitelma ja siihen tehtävät päivitykset tulee allekirjoittaa tutkinnon suorittaja ja järjestäjän toimesta.

Näyttötutkintoaineistojen tilaus ALVARista

Henkilökohtaistamisen kuluessa ja sen tuloksena on sovittu, miten ja missä tutkinnon suorittaja suorittaa näyttötutkinnon tai sen osaan vaaditut tutkintosuoritukset. Näyttötutkintoaineistojen käyttö on sovittu tutkintotoimikunnan kanssa järjestämissopimuksessa. Näyttötutkintoaineistot tilataan kahta kuukautta ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta ALVARista ja liitetään asiakirjoiksi tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Näyttötutkintoaineistossa on materiaalit sekä tutkinnon suorittajalle, tutkinnon järjestäjälle että arvioijille.

Ilmoitus tutkintotilaisuuksista ja työpaikoista tutkintotoimikuntaan

Jotkut tutkintotoimikunnat edellyttävät, että tutkintotoimikunnalle tehdään ennakkoilmoitus pääsääntöisesti kuukautta ennen tutkintotilaisuutta. Tutkintotoimikunnilla on tästä asiasta erilaisia käytäntöjä, joten toimitaan tutkintotoimikunnan ohjeen mukaan.

Arvioijien valinta, perehdyttäminen ja kouluttaminen

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle valitaan kolme arvioijaa, joista kaksi edustaa työelämää, työnantajan (TA) ja työntekijöiden (TT) edustaja sekä opetusalan edustaja (OPE). Järjestämissopimuksessa tutkintotoimikunnan kanssa on sovittu arvioijista ja heidän edellytyksistään toimia arvioijina. Valitut arvioijat tietoineen ilmoitetaan tutkintotoimikunnalle omalla lomakkeellaan. Jotkut tutkintotoimikunnat edellyttävät ja Opetushallituksen suositus on, että ainakin yhden kolmikannan arvioijista tulee olla näyttötutkintomestari.

Arvioijille järjestetään arviointiosaamiseen liittyvää koulutusta siten, että näyttötutkintojärjestelmän periaatteet ja kyseisen tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin perusteet ovat kaikilla tiedossa. Sen lisäksi ohjataan arvioimaan ko. tutkintoon liittyviä tyypillisiä tutkintotilaisuuksia ja tutustumaan ko. tutkinnon suorittajan henkilökohtaiseen suunnitelmaan, jossa kerrotaan kuinka, missä ja milloin tämä osoittaa ammattitaitonsa.

Tutkintotilaisuudet , tutkintosuoritusten arviointi, tiedottaminen

Arvioijat voivat sopia työnjaosta ja osallistumisesta yksittäisten tutkintotilaisuuksien arviointiin ja mukanaoloon. Käytännöt siitä, montako arvioijaa on kerrallaan arvioimassa, vaihtelevat. Tutkintotoimikunnat voivat antaa tästä asiasta tarkempia ohjeita.

Henkilökohtaistamisprosessin aikana on ohjattu ja opastettu tutkinnon suorittajaa osoittamaan ammattitaitoaan tutkintotilaisuudessa. Välittömästi ennen tutkintotilaisuutta ohjataan häntä vielä tutkintosuoritukseen liittyvissä käytännön asioissa. Tutkinnon suorittajalle on myös tiedotettava, kuinka tutkintosuoritukset arvioidaan, miten arviointipäätös tiedotetaan, miten tutkintosuorituksia voi uusia ja miten mahdollinen oikaisuvaatimus tehdään.

Tutkintotilaisuuden aikana arvioija tai arvioijat seuraavat työprosessia, tekevät havaintoja ja kokoavat arviointitietoa käyttäen lisäksi muitakin tilanteeseen sopivia arviointimenetelmiä, kuten haastatteluja, kyselyjä, tutustumista kirjalliseen aineistoon jne. Arviointimerkinnät ja arviointilausunto perusteluineen kirjataan arviointilomakkeelle.

Tutkintosuorituksen lopuksi tutkinnon suorittajalle voidaan tutkinnon perusteiden salliessa antaa mahdollisuus täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuu tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija. Tutkinnon suorittaja voi myös täydentää suoritustaan niiltä osin, jotka eivät tulleet työsuorituksessa esille. Täydentävinä menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi suullista selostusta, kirjallista selvitystä tms. Myös nämä arvioidaan ja kirjataan arviointilomakkeeseen.

Arviointikokous, arviointiesityksen tekeminen

Kun kaikki tutkinnon osaan liittyvät tutkintosuoritukset on suoritettu ja arvioitu, kolmikantainen arviointiryhmä kokoontuu arviointikokoukseen, jossa todetaan suoritetut arvioinnit ja laaditaan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle. Sekä hyväksytyt että hylätyt tutkintosuoritukset toimitetaan tutkintotoimikunnalle. Kokouksesta pidetään myös pöytäkirjaa. Kaikki arvioijat ja tutkinnon vastuuhenkilö allekirjoittavat dokumentit. Tutkintotoimikunnilla on erilaisia käytäntöjä arviointiesitysten dokumentoinneista. Opetushallitus suosittelee käytettäväksi lomakkeistoa, joka löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta. Mainittujen asiakirjojen lisäksi tutkintotoimikunnalle lähetetään valmiiksi laaditut ja tutkinnon järjestäjän osaltaan allekirjoitetut tutkintotodistukset.

Tutkintotoimikunnan kokous

Tutkintotoimikunta hyväksyy (tai hylkää) esitetyt tutkintosuoritukset, allekirjoittaa tutkintotodistukset ja palauttaa todistukset tutkinnon järjestäjälle, joka toimittaa ne tutkinnon suorittajalle sovitulla tavalla. Tutkinnon järjestäjä tiedottaa mahdollisista hylätyistä suorituksista.

Tutkintotodistukset

Näyttötutkinnon tutkintotodistukset ovat määrämuotoiset ja ne on laadittava Opetushallituksen todistusmääräyksen mukaisiksi. Tutkinnon järjestäjä ottaa todistuksista jäljennöksen arkistoon ennen kuin alkuperäiset toimitetaan tutkinnon suorittaneille.

Myös näyttötutkinnon osasta kirjoitetaan todistus sitä pyydettäessä. Kun kaikki koko tutkintoon edellytetyt tutkinnon osat on suoritettu, kirjoitetaan tutkintotodistus koko tutkinnosta.

Tilastotiedot

Suoritetut näyttötutkinnot ja suoritetut tutkintojen osat sekä osallistumiset näyttötutkintotilaisuuksiin ja valmistaviin koulutuksiin ilmoitetaan tilastokeskukselle ohjeiden mukaan.

Nayttotutkinnot.fi -portaalia ylläpitää Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR © 2017