Miksi näyttötutkinto?

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito on osoitettavissa omassa työssä tutkintotilaisuuksissa riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut osaamisensa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Tiedot ja taidot osoitetaan virallisesti hyväksytyissä näytöissä, jotka muodostavat ammattitaidon toteamisen.

Näyttötutkinnot ovat joustavia ja yksilöllisiä

Tutkinnon suorittaja voi valita itselleen tarpeellisia tutkinnon osia tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkintosuoritukset ja -järjestelyt suunnitellaan siten, että tutkinto on suoritettavissa tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma, johon kirjataan mitä tutkintoon tai tutkinnon osiin liittyviä suorituksia tutkinnon suorittaja antaa sekä missä, milloin ja millä tavoin hän osoittaa ammattitaitonsa.

Mitä hyötyä on näyttötutkinnon suorittamisesta itse henkilölle?

Näyttötutkinnon suorittaminen
 • Mahdollistaa ammattitaidon saavuttamisen ja kehittämisen eri tavoin ja joustavasti suorittajan elämäntilanteet huomioiden.
 • Lisää kilpailukykyä työmarkkinoilla.
 • Parantaa työmahdollisuuksia.
 • Tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä.
 • Mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä.
 • Tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin.
 • Mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen.
Lisäksi näyttötutkinnon suorittaminen
 • Tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta.
 • Lisää suorittajan opiskelumotivaatiota.
 • Voi mahdollistaa useilla aloilla palkankorotuksen.
 • Edesauttaa oman yrityksen perustamista ja on joillakin aloilla yrityksen perustamisluvan ehtona.
 • Kohottaa suorittajan itseluottamusta.
 • Tarjoaa suorittajalle monipuoliset oppimisympäristökokemukset.
Mitä hyötyä yritykselle on, että henkilöstö suorittaa näyttötutkintoja?
 • Yrityksen henkilöstön ammattitaidon todentaminen näyttötutkinnoilla on tärkeä osa yrityksen laatujärjestelmää.
 • Suoritetut näyttötutkinnot lisäävät yrityksen imagoa ja näkyvyyttä henkilöstön aktiivisena kehittäjänä, josta on konkreettista hyötyä mm. rekrytoinnissa.
 • Suunnitelmallinen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen edistää yrityksen kilpailukykyisyyttä markkinoilla.
 • Tietoisuus tutkinnoista ja henkilöstön suorittamat näyttötutkinnot lisäävät yrityksen laadukkuutta ja arvostusta myös kansainvälisesti.
 • Mahdollistaa yritykselle henkilöstönsä laajemman ja monipuolisemman osaamisreservin, mikä auttaa yritystä hyödyntämään henkilöstöä tehokkaammin toiminnan eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan.
 • Yrityksen henkilöstökoulutuksesta saadaan tutkintotavoitteinen koulutus, ja yritys voi aktiivisesti vaikuttaa koulutuksen sisältöön.
Lisäksi yritys saa toimintansa tueksi
 • Asiantuntevaa tiedotusta, ohjausta ja koulutusta henkilöstön lisäkouluttamisen mahdollisuuksista näyttötutkintojärjestelmän avulla.
 • Luotettavat ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanit.
 • Toimivan koulutuksen yhteistyöverkoston.
 • Tietoa jatko-opintomahdollisuuksista.

 

Nayttotutkinnot.fi -portaalia ylläpitää Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR © 2017